Performans değerlendirme sistemi nasıl kurulur? Performans değerlendirme kriterleri ( yetkinlikler) ve açıklamaları

 

Performans değerlendirme sistemlerini kurgularken kullanılabilecek değerlendirme kriterlerini (yetkinlikleri) ve bunların açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu kriterlere daha bir çok ekleme yapılabilir. Her şirketin kendi içinde veya pozisyona özel beklentileri olabilir. Doğru ve etkin bir performans değerlendirme sistemi kurgulamak için pozisyonun iş tanımını ve gerekliliklerini iyi analiz etmek (iş analizi çalışması ) ve buna göre kriterleri tanımlamak önemlidir.

Performans sisteminin çıktıları, puanlama sistemi, sürecin nasıl yönetileceğini, kimin kimler tarafından değerlendirileceği her şirket kendi kurum dinamiklerine göre yapılandırmalıdır.

Performans Sistemini kurgularken yanıt bulmamız gereken sorular neler?

  • Hangi pozisyon için hangi kriterlerde değerlendirme yapılacak?
  • Kim kimi değerlendirecek?
  • Hangi süreler/aralıklar ile değerlendirme yapılacak?
  • Değerlendirme sonucunda yüksek performanslı çalışanların ödüllendirilmesi veya düşük performanslı çalışanların durumu ile ilgili neler yapılacak?
  • Puanlama sistemi nasıl olacak?
  • Bu kriterlerin toplam performans notundaki ağırlıkları nasıl olmalı?
  • Yetkinliklerin yanı sıra hedef bazlı performans sistemini nasıl kurgulamalıyız?
  • Hangi pozisyonlara hangi rakamsal hedefleri tanımlayabiliriz? Bu hedeflerin gerçekleşme verilerini takip edebilecek sistemimiz var mı?
  • Performans değerlendirme sistemi tüm çalışanlara nasıl duyurulacak?
  • Yöneticiler performans değerlendirme ve performans görüşmesi yapma konusunda yetkin mi? değilde nasıl yetkin hale getireceğiz?

Tüm bu sorulara yanıt ararken yöneticiler hatta çalışanlarında dahil olduğu bir çalışma yapılması sistemi kabul etmeleri ve içselleştirmeleri açısından faydalı olacaktır.

1. Büyük resmi görme

Günlük olayların stresinden uzak durma, uzun vadeli hedeflere kilitlenme, genel resmi görerek detaylara kilitlenmeme ve dolayısı ile soğukkanlılığını koruma yeteneği

2. Kurum kurallarına uyum

Kurum bünyesinde oluşturulmuş yazılı veya sözlü olarak belirtilmiş veya kendiliğinden kurum kültürü çerçevesinde oluşmuş kurallar uyum yeteneği

3. Takım çalışmasına yatkınlık

Günlük çalışma hayatında işin yapılışı sırasında ortak çalışma platformu yakalama, ortak hedefleri başarma gayreti, bireysel olarak işin daha hızlı gerçekleşeceği duygusunu yenebilme

4. Stres altında çalışabilme

İş yoğunluğu, yönetici baskısı, iş arkadaşlarının veya müşterinin  baskısı vs nedenlerle oluşan stres altında soğukkanlılığını koruyarak çalışma, tavırları ile stresini dışavurmadan kibarlığını koruma, sesini yükseltmeme, etkin sonuç elde edebilmek için kıvrak çözümler yaratabilme

5. Öğrenme ve kendisini sürekli geliştirme

İşinin bir parçası olarak ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmak için araştırma, kendisini geliştirme fırsatlarını değerlendirme, bunları işinde tatbik etme konusundaki çaba

6. Odak noktasını dağıtmadan çalışma

Günlük faaliyetleri gerçekleştirirken önceden tespit edilmiş veya görev olarak verilmiş hususlar dışında zaman hırsızları ile odağın yitirilmesi

7. Öğretme ve yetiştirme

Birlikte çalıştığı iş arkadaşlarını ortak sonuca hızlı ulaşabilme açısından yetiştirme çabası

8. Şirketi sahiplenme, kendisini onun parçası olarak hissetme

Kurumu fiziki ve kurumsal kültürü ile sahiplenme, kendisini kurumun bir parçası olarak hissettiğini davranışları ile yöneticilerine ve kurum dışı çevreye hissettirme yeteneği

9. Şirket kaynaklarını optimum kullanma isteği

Kurumun kısıtlı kaynaklarının farkına varma, kaynak gerektirecek hususlarda etkin sonuç elde edebilmek için kaynak/sonuç dengesini kurabilme

10. Maliyetleri önemseme ve verimliliği artırma

Maliyet odaklı düşünme, günlük kararlarda maliyet bileşenini göz ardı etmeden davranabilme, her faaliyette verimlilik ilkesi ile etkin sonuç elde etme çabası

11. Şirketin uzun vadeli planlarının şekillenmesine katkıda bulunma

Kurumun uzun vadeli planlarının oluşturulmasında pay alma isteği, uzun vadeli planların oluşturulmasında ve bunların kurum içinde anlaşılabilmesi için harcanan caba

12. Şirket malının korunması için gösterdiği önem derecesi

Kuruma ait her türlü varlığın korunmasına gösterilen önem seviyesi

13. Markayı hissetme ve markayı savunma

Kurum markasını ve arkasında gizli bulunan temel prensiplerin farkına varma, günlük aktivitelerde markayı hissetme ve çevredeki kişilere hissettirme, markadan gururla bahsetme isteği

14. Sonuç odaklı düşünme ve çalışma

Yüklenilen görevlerde sonuca odaklanma, ticari başarı / kurum prensipleri dengesini kurabilme, hızlı sonuç elde etmek için detaya boğulmadan hareket edebilme kabiliyeti 

15. Kurumun gelişimi için sürekli öneri verme

Kurumun gelişimi için sözlü ve yazılı öneri verme, hızlı uygulanabilecek ve kaynak onayı gerektirmeyecek hususlarda inisiyatif alma ve hayata geçirme, birlikte çalıştığı iş arkadaşlarına bu konuda tavsiye verme isteği

16. İş disiplini

Görev ve sorumluluklarına birebir uyma isteği, verilen terminleri önemseme, davranışları ile disiplinini çevresine yansıtabilme

17. Planlama yeteneği (zaman ve faaliyet)

Günlük, orta ve uzun vadeli planlar yapabilme ve bunlara uyum kabiliyeti

18. Özverili çalışma

İş yaşamında kendisinden beklensin veya beklenmesin etkin sonuçlar elde etmek için özveri gerektiğinin farkına varma, özverili çalışmanın kendi iş etiği için koşul olduğunu hissetme

19. Mesai saatlerine uyum

Tanımlanan çalışma saatlerini önemseme, toplu disiplinin bir parçası olduğunun farkına varma ve günlük iş hayatında açıkça tatbik ederek çevresine hissettirme

20. Empati kabiliyeti

Kendisini birlikte çalıştığı iş arkadaşlarının ve kurumun ilişkide olduğu 3. şahısların yerine koyabilme, onların perspektifinden olaylara yaklaşabilme ve onları anlama çabası

21. Sorumluluk alma

Günlük hayatta görev tanımı dahilinde veya dışında sorumluluk alma, inisiyatif kullanabilme ve birlikte çalıştığı iş arkadaşlarının bu şekilde davranmasını açıkça özendirme

22. Problem çözme

Günlük problemlerin çözümünde analitik bakış açısı, duygularla hareket etmeden, veriler doğrultusunda problemlere yaklaşma ve problem çözümünde hızlı davranma isteği

23. Analitik düşünme

Tüm faaliyetlere geniş perspektiften bakma isteği, verilere dayalı sistematik düşünme yeteneği

24. Karar verme performansı

Kendi sorumluluk alanı ile ilgili bağımsız karar verme isteği, verilen kararlarda doğruluk oranı ve karar verme hızı

25. Değişime adapte olabilme ve esneklik

Değişen piyasa koşulları nedeni ile kurum dinamiklerinde ve günlük faaliyetlerde ortaya çıkan değişime hızlı adapte olabilme, talep durumunda görev tanımlarında açıkça ifade edilen sınırların dışına çıkma isteği

26. Yönetim

İşini, birlikte çalıştığı iş arkadaşlarını ve kurum dışı ilişkide bulunulan kişileri yönetme çabası

27. Hedef belirleme

Kurum hedeflerini belirlemede katılım isteği, kendi görevleri dahilinde hedefin önemini anlama ve belirleme isteği, belirlediği hedefleri kurum içi diğer çalışanlara ifade ederek taahhüt altına gireme isteği

28. Hedeflere ulaşma

Yöneticisi veya kendisinin koyduğu hedeflere ulaşma ve bunları aşma konusunda harcadığı çaba

29. Ticari düşünce

Kurumun ticari dinamiklerini anlama, bunlara katkıda bulunma, ticari düşünce yeteneğini  günlük faaliyet ve kararlarda uygulama isteği, kurumun kar amacına yönelik olarak çaba sar fetme

30. Girişimci ruh

Kar etmek amacı ile kurulmuş organizasyonun dinamiklerini anlama, karı artırmak amacı ile önerilerde bulunma ve bunları hayata geçirme isteği

31. Şirket içi problemlere objektif bakabilme

Şirket içi yaşanan problemlere eşit mesafeden bakabilme, yanlı düşünceden kaçma isteği

32. Mesai saatlerini optimum değerlendirme

Tanımlanan mesai saatleri içinde doğru planlama ve disiplin yeteneğini kullanarak sonuç odaklı çalışma gayreti

33. Kendini aşma çabası

Kendi sınırlarının farkına varma, sınırları dışına çıkmak için sarf ettiği efor

34. Telefonda iletişim yeteneği

Kurum dışı kişilerle telefonda iletişim sırasında kullandığı ses tonu, cümle kurgu tarzı ve doğallığı

35. Yazılı iletişim yeteneği

Kurum içi veya dışı yazılı iletişimde imla, format ve kurgu açısından sergilediği performans

36. Vücut dili ile iletişim yeteneği

Kurum içi veya dışı iletişimde vücut dilini kullanmadaki başarı seviyesi

37. Başkalarını etkileme yeteneği

Kurum içi ve dışı kişileri duygu ve düşünceleri ile etkileme ve ikna etme yeteneği

38. Dürüstlük ve güvenilirlik

Günlük hayatta iş ortamında ve kurum dışı çevre ile kurduğu iletişimde maddi konularda dahil dürüstlük ve güvenilirlik performans

39. Proaktiflik

Özellikle müşterinin değişen ihtiyaçlarından kaynaklananlar başta olmak üzere, kurumun faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek herhangi bir aksaklık veya olumlu gelişme için öngörülü davranıp, kendisini ve çevresindeki iş arkadaşlarının önceden hazırlanmasını sağlamak

40. Normal iş ortamında tavır

Günlük iş yaşamında normal tempo içinde tüm iş arkadaşlarına ve kurum dışı şahıslara karşı sergilediği tavır

41. Stres altında tavır

Günlük iş yaşamında stres altında iken tüm iş arkadaşlarına ve kurum dışı şahıslara karşı sergilediği tavır

42. Sosyallik

İş ortamında ve özel hayatında iş arkadaşları veya kurumun müşterileri ile ortak olarak aktivitede bulunma isteği

43. Tutarlı çizgi

Tüm davranışlarında, çalışma performansında ve motivasyon seviyesinde keskin değişiklikler yaşanmasını kontrol etme yeteneği

44. Çabaya saygı duyma ve katkıda bulunma isteği

Kendinden önce kurum içinde gerçekleştirilen çabaya saygı duyma, takdir etme ve bunları geliştirme isteği ve gayreti

45. Araştırma isteği

İşinin bir parçası olarak kendi ve takım performansını artırmak için merak sahibi olma ve verileri araştırarak birbirleri arasında ilişki kurma isteği

46. Pazar dinamiklerini anlama kabiliyeti

Kurumun içinde faaliyet gösterdiği pazarın dinamiklerini kavramaya çalışma talep ve çabası

47. İç ve dış müşterisinin değişen ihtiyaçlarına anlama ve karşılama çabası

Kurum içi ve dışı müşterilerin birey olarak kendisinden beklentilerini zamanında algılama ve bunlara cevap verme gayreti

48. Zor görevleri başarma isteği ve kabiliyeti

Kendisine verilen zor görevleri motivasyon unsuru olarak algılama ve hızlı reaksiyon gösterme çabası

49. Rutin işleri takip kabiliyeti

Kurumun rutin faaliyetlerini takip etme ve bunların sonuçlanmasını sağlama çabası

50. Delege etme yeteneği

Etkin zaman kullanımı ve hızlı sonuç elde edilmesi için yapılması gereken işleri delege etme isteği

51. Verileri önemseme, veri toplamaya katkıda bulunma yeteneği

Kurum bünyesinde doğru ve etkin kararlar alınabilmesi için veri toplamanın önemini kavrama ve bunların geliştirilmesine katkıda bulunma isteği

52. Görevlerini algılama ve yerine getirme çabası

Kendisine açıkça ifade edilsin/edilmesin kendi görev sınırları içinde yer alabilecek konuları algılama ve bunları yerine getirme çabası

53. Odaklanma yeteneği

Her türlü faaliyette odak noktalarını tespit edip, etkin sonuç elde edebilmek için ısrarlı çalışma isteği

54. Kaliteli iş çıkarma yeteneği

Gerçekleştirdiği faaliyetlerde elde ettiği kalite uygunluğu (beklentileri karşılama yeteneği)

55. Şirket prensiplerini benimseme ve katkıda bulunma yeteneği

Kurumsal kimlik çatısı altında yazılı veya sözlü ifade edilen prensiplerin önemini algılama ve bunlara katkıda bulunma çabası

56. Açıklık

Kendi işinin kalitesi veya performans seviyesinin yönetim tarafından takip edilmesini sağlamak amacı ile sistematik ve objektif yazılı veya sözlü raporlama isteği

57. Kopyalama ve kopyalatma yeteneği

İş arkadaşlarına kendi becerilerini kopyalattırma veya onların olumlu becerilerini kopyalama çabası

58. Çalışma ortamında sergilediği düzen

Çalışma masasının ve çevresinin gün içindeki düzenliliği, gün sonunda arkasında bıraktığı düzen

59.Ekibini Motive etme

Kendisine bağlı olan ekibin motivasyon durumu, bireysel farklılıklara göre davranış sergileme

60.Yetiştirme ve Gelişime katkıda bulunma

Kendisine bağlı olan ekibin bireysel yetkinliklerini gözlemleme, anlama, gelişimini destekleme ve yetiştirme çabası

61.Geri bildirim verme

Kendisine bağlı olan ekibe geliştirilmesi bireysel olarak sürekli geri bildirim verme

Faydalı olması dileğiyle…

Sevgiler…

 

Bu içerik nkariyer de yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir